SIMPLIFYING MATTERS

x
Service areas

Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska („Magnusson”, „kancelaria” lub „my/nas/nasza”) jest Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz obowiązującego prawa krajowego w zakresie danych osobowych, jakie przetwarzamy w ramach prowadzonej przez nas działalności.

W niniejszej polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu jako osobom, których dotyczą dane.

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa jako osób, których dotyczą dane, jak również od osób trzecich, takich jak Państwa pracodawcy oraz ogólnodostępne źródła (np. usługi internetowe).

Jeżeli są Państwo naszym Klientem

Jeżeli wyznaczyli nas Państwo na swojego przedstawiciela prawnego, będziemy przetwarzali dane osobowe otrzymane od Państwa w związku z udzielonym nam zleceniem lub pozyskane w inny sposób w trakcie wykonywania zlecenia. Nie są Państwo zobowiązani do udostępnienia nam jakichkolwiek danych osobowych, jednak bez takich informacji nie będziemy w stanie Państwa reprezentować, jako że niektóre dane osobowe są konieczne w celu przeprowadzenia regulowanych kontroli pozwalających na wykrycie konfliktu interesów i przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania rutynowych kontroli pozwalających na wykrycie konfliktu interesów oraz (gdy jest to konieczne) przeciwdziałanie praniu pieniędzy, wykonanie i obsługę Państwa zlecenia, chronienie Państwa praw, w celach komunikacyjnych i marketingowych, jak również na potrzeby księgowości i wystawiania faktur.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych: (i) jest to konieczne do wywiązania się z obowiązków narzuconych przez prawo, (ii) jest to konieczne do osiągnięcia celu, w którym Magnusson posiada uzasadniony interes, oraz (iii) jest to konieczne w celu wykonania umowy, której Państwo – jako osoba, której dotyczą dane – są stroną (dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której umowa została zawarta z Państwem jako osobą fizyczną).

Przekazywanie Państwa danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane między różnymi podmiotami z grupy kancelarii, jak również między podmiotami powiązanymi oraz współpracującymi z kancelarią (np. biurami tłumaczeń) w celu przeprowadzenia kontroli pozwalających na wykrycie konfliktu interesów i przeciwdziałanie praniu pieniędzy, wymiany informacji i wiedzy, jak również alokacji zasobów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy: (i) zostało to z Państwem uzgodnione, (ii) w ramach zlecenia jest to konieczne w celu ochrony Państwa praw, (iii) jest to konieczne w celu wypełnienia przez nas ustawowych zobowiązań lub podporządkowania się decyzjom rządowym lub sądowym, lub (iv) w przypadku, gdy zaangażujemy osoby trzecie do wykonania zlecenia w naszym imieniu. Dane osobowe mogą być ujawniane sądom, organom państwowym, przedstawicielowi oponenta, jeśli jest to konieczne w celu ochrony Państwa praw.

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do biur powiązanych z Magnusson, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Będzie to miało miejsce wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji konkretnego zlecenia i zawsze będą Państwo o tym informowani.

Przekazywanie danych do krajów spoza EOG zawsze odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Biura powiązane z Magnusson poza UE znajdują się na Białorusi, Ukrainie, w Rosji oraz w Chinach.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są, zgodnie z obowiązkiem kancelarii Magnusson wynikającym z przepisów prawa, przez okres dziesięciu (10) lat od dnia zakończenia zlecenia lub przez okres, jakiego wymaga dane zlecenie.

Dane osobowe przetwarzane w celu rozwoju, analizowania i promowania działalności kancelarii przechowywane będą przez okres jednego (1) roku od dnia zakończenia zlecenia Klienta. Jeżeli zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania newsletterów, itp., dane osobowe przechowywane w takim celu zostaną natychmiast usunięte.

Jeżeli nie są Państwo naszym Klientem

Często wysyłamy nasze newslettery i innego rodzaju wiadomości o charakterze marketingowym do naszych dawnych Klientów, kontaktów zawodowych lub osobistych naszych pracowników lub do osób, które wykazały zainteresowanie działalnością prowadzoną przez Magnusson, na adres e-mail zarejestrowany przez osobę zainteresowaną. Newslettery i informacje o charakterze marketingowym mają charakter ogólny i nie są dopasowywane do konkretnych odbiorców.

Podstawę prawną dla przetwarzania przez nas danych osobowych w ww. przypadkach stanowi nasz uzasadniony interes komunikowania i promowania prowadzonej działalności.

Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać takich newsletterów, prosimy o kontakt. Poniżej znajdują się dane kontaktowe Magnusson.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw w związku przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu (dane kontaktowe znajdują się poniżej), jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące praw, o których mowa w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Dostęp Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy dane Państwa dotyczące, a także uzyskania dostępu do takich danych.
Sprostowanie Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, mają Państwo prawo żądania sprostowania takich danych.
Usunięcie W niektórych okolicznościach przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, np. gdy takie informacje nie są już niezbędne.
Ograniczenie przetwarzania Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Istnieje ryzyko, że ograniczenie przetwarzania danych uniemożliwi nam dalsze świadczenie usług na Państwa rzecz.
Przenoszenie danych W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo uzyskać dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to dotyczy wyłącznie danych, które nam Państwo udostępnili, jeśli są one przetwarzane dla celów wykonania zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
Sprzeciw wobec przetwarzania Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes kancelarii Magnusson. Jednakże w sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, będziemy w stanie nadal przetwarzać takie dane.
Sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki kancelaria Magnusson przetwarza Państwa dane osobowe, mogą Państwo złożyć skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych przez kancelarię, zapraszamy do kontaktu.

Telefon: + 48 22 257 83 00, należy poprosić o przekierowanie do pracownika odpowiedzialnego za udzielanie odpowiedzi na pytania związane z danymi osobowymi.

E-mail: gdprpoland@magnussonlaw.com