SIMPLIFYING MATTERS

x
Service areas

Privacy policy

Integritetspolicy – Information om personuppgiftsbehandling

PG Magnusson Advokatbyrå AB (”Magnusson”, ”advokatbyrån” eller ”vi/oss/vår”) är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter), även kallad ”GDPR” efter dess engelska förkortning, samt vid var tid gällande nationell rätt för de personuppgifter vi behandlar inom ramen för vår verksamhet.

I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter, ändamålet för behandlingen samt de rättigheter du som registrerad har i samband med vår behandling.

Vi inhämtar personuppgifter direkt från dig som registrerad samt från tredje parter såsom din arbetsgivare och öppna källor (t.ex. genom internettjänster).

För dig som klient

För dig som anlitar oss som ombud kommer vi att behandla de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan personuppgifter kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Varför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för kommunikations- och marknadsföringsändamål samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av advokatetiska regler som gäller enligt lag samt för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig enligt avtal. Detta innebär att personuppgifterna behandlas på de rättsliga grunderna att (i) det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse, (ii) det är nödvändigt för ändamål som Magnussons har ett berättigade intresse av att uppnå, och (iii) det är nödvändigt för att fullgöra avtal med dig som registrerad (när avtalet gäller dig som privatperson).

Överföring av dina personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern-eller systerbolag samt även andra samarbetspartners som utför uppdrag för vår räkning (som t.ex. översättningsbyråer) i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och för resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter.

I vissa fall kan personuppgifter överföras till Magnussons systerbolag utanför EU/EES-området. Detta kommer dock enbart ske i den mån som det specifika uppdraget kräver det och kommer alltid kommuniceras särskilt. Överföringar till länder utom EU/EES kommer alltid använda EU:s standardavtalsklausuler (standard contractual clauses) eller annat system som uppfyller GDPR:s krav på sådan överföring. Magnussons systerkontor utom EU/EES är baserade i Vitryssland, Ukraina och Ryssland.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas i enlighet med den skyldighet som åvilar Magnusson enligt ”Vägledande regler för god advokatsed”, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som åkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 1 år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer personuppgifterna lagrade i sådant syfte att omedelbart raderas.

För dig som inte är klient hos oss

Vi skickar kontinuerligt ut ett nyhetsbrev och annan marknadsföringsinformation även till dig som är före detta klient, kontakt till en av våra anställda, vän till anställda eller som på annat sätt har visat intresse för Magnussons verksamhet genom den e-postadress du har registrerad hos oss. Nyhetsbrev och marknadsföringsinformation är generellt utformade och har inte någon direkt koppling till dig specifikt.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter i dessa fall bygger på vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och marknadsföra vår verksamhet.

Om du vill avregistrera dig från att motta sådana nyhetsbrev ska du kontakta oss. Magnussons kontaktuppgifter finner du nedan.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag) Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och rätt att begära tillgång till personuppgifterna.
Rättelse Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.
Radering Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
Begränsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.
Dataportabilitet Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.
Invändning mot behandling Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på Magnussons berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.
Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsförings-ändamål.

Om du tror att Magnusson inte har tillvaratagit dina rättigheter i enighet med gällande lag, har du rätt att överklaga till tillämplig tillsynsmyndighet. För närvarande är Datainspektionen tillsynsmyndighet för ärenden om personuppgifter. Datainspektionens kontaktuppgifter finns tillgängliga på www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller klagomål om behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-mail: gdprsweden@magnussonlaw.com eller be att få prata med ansvarig medarbetare på +46 8 463 75 00.